RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), SEOmotive Agencja Interaktywna P. Siadaczka M. Ratajczyk (dalej SEOmotive) informuje, że:


1. Dane osobowe Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (dalej Dane Klienta) obejmują wszelkie informacje udostępnione SEOmotive przez Klienta w celu zawarcia i realizacji umowy, a w szczególności jego dane identyfikacyjne, kontaktowe, informacje dotyczące branży, prowadzonej działalności, informacje dotyczące rozliczeń finansowych, treść prowadzonej korespondencji i utrwalonych rozmów telefonicznych.

2. Administratorem Danych firmy w rozumieniu przepisów RODO jest SEOmotive Agencja Interaktywna P. Siadaczka M. Ratajczyk S.C. z siedzibą w Radomiu, pod adresem: Bielicha, Zielna 21, 26-601 Radom, zarejestrowana w rejestrze pod Numerem Identyfikacji Podatkowej: 796-297-06-91.

3. SEOmotive przetwarza Dane Klienta:

a. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obsługi Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
b. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Klientem tytułem realizacji umowy, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Klienta w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz obowiązków prawnych SEOmotive wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO,
c. w celu realizacji działań marketingowych SEOmotive w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli Klienta dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone SEOmotive w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez Klienta w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
d. w celu realizacji obowiązków prawnych SEOmotive wobec Klienta określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO,


4. Odbiorcami Danych Klienta są użytkownicy wyszukiwarki Google, a także w razie potrzeby podmioty zajmujące się dochodzeniem należności i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnicy. Ponadto Dane Klienta mogą być udostępnione na żądanie uprawnionych organów państwowych.


5. Dane Klienta są przetwarzane i przechowywane przez okres realizacji Umowy, a po jej wygaśnięciu do końca roku kalendarzowego w którym wygasa umowa, a następnie przez okres 5 lat lub w przypadku wystąpienia roszczeń na tle realizacji Umowy do czasu ostatecznego ich wygaśnięcia bądź rozstrzygnięcia na drodze prawnej.


6. Klient ma prawo żądania od SEOmotive dostępu do Danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.


7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych SEOmotive: mratajczyk@seomotive.pl.


8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.